Service Level Agreement

Last modified: June 27, 2018

Deze PushBird Statuten hebben betrekking op het gebruik van de door PushBird aangeboden Diensten welke vallen onder PushBird’s Algemene Voorwaarden tussen PushBird B.V., (“PushBird”, “ons” of “we”) en gebruikers van de PushBird Diensten (“u” of “Klant”). Deze statuten hebben elk betrekking op ieder account dat de diensten van PushBird gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn deze statuten in lijn met de begrippen zoals die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden. Deze begrippen zijn in hoofdletters gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden. PushBird behoudt zicht het recht voor om de voorwaarden van deze statuten te wijzigen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

1. SERVICE OVEREENKOMST

PushBird doet een commercieel redelijke inspanning om de PushBird Diensten 95% van de tijd beschikbaar te maken. In het geval dat de Klant ervaart dat PushBird niet voldoet aan de beschikbaarheid van de Dienst van 95% in een bepaalde kalendermaand (“Maandelijks Uptime Percentage”), komt u in aanmerking voor Service Credit een tegemoetkoming zoals hieronder beschreven.

2. DEFINITIES

De volgende begrippen in hoofdletters hebben de hieronder weergegeven betekenis: “PushBird Diensten” is de combinatie van alle afzonderlijke producten en diensten (zoals gedefinieerd in 2.2) die PushBird mogelijk aanbiedt aan de Klant. “PushBird Afzonderlijke Service” betekent:

PushBird API (Application Programming Interface)

PushBird Dashboard

PushBird web-push service

PushBird automatisering

“Onbeschikbare Tijd” betekent dat een of meer van de PushBird Diensten niet beschikbaar zijn voor gebruik volgens performance van derden en toezichthoudende diensten gecontracteerd door PushBird naar haar goeddunken (De “Monitoring Service”). De beschikbaarheidsrapporten van Monitoring Service zijn beschikbaar op status.PushBird.com; hierbij wordt opgemerkt dat problemen met de service of storingen welke gerelateerd zijn aan Uitsluitingen (hieronder gedefinieerd) niet worden meegerekend als Onbeschikbare Tijd. Onbeschikbare Tijd wordt per account berekend zoals hieronder gesteld en wordt niet gecombineerd tot een totaal of berekend als een gemiddelde. Het “Maandelijks Uptime Percentage" wordt berekend door aaneengesloten periodes van 10 minuten af te trekken van 100% gedurende de Service Maand waarin een PushBird Single Service de status “Onbeschikbare Tijd” had zoals geïdentificeerd door de Monitoring Service. “Tegemoetkoming" is een credit welke door PushBird, naar eigen goeddunken en na het bevestigen van de aard en nauwkeurigheid van de Onbeschikbare Tijd, kan crediteren naar een daarvoor in aanmerking komend Klant account, berekend zoals hieronder uiteengezet: Voor een kalendermaand waarin het Maandelijks Uptime Percentage van een PushBird account niet voldoet aan het Maandelijks Uptime Percentage, crediteert PushBird het account van de Klant met een percentage van de factuur van die maand voor het niet voldoen aan het Maandelijks Uptime Percentage, zoals is gedefinieerd in onderstaande tabel.

3. MAANDELIJKS UPTIME PERCENTAGE SERVICE CREDIT

Maandelijks uptime percentage Service credit < 95% 10% Service Credit wordt bijgeschreven op het PushBird tegoed van de klant voor gebruik in de factureringsperiode volgend op de toekenning van de Service Credit, alleen voor de specifieke Afzonderlijke Service. Er worden geen terugbetalingen of contante waarde geboden. Service Credits mogen niet overgeschreven worden naar een ander account of Dienst.

4. CREDIT AANVRAAG EN BETALINGSPROCEDURES

Om een Service Credit aan te vragen moet de Klant een ticket indienen via het formulier op status.pushbird.com, binnen 30 dagen van de maand waarin de Onbeschikbare Tijd plaatsvond. Het ticket moet (i) 'Statuten Claim' in combinatie met de betreffende service bevatten als onderwerp van het ticket, (ii) alle datums en tijden van de Onbeschikbare Tijd waar u creditering voor aanvraagt, (iii) informatie betreffende de geolocatie vanwaaruit de service onbereikbaar was; en (iv) alle gegevens die de geclaimde uitval onderbouwen. Het niet voldoen aan deze vereisten verbeurt voor de Klant het recht om een Service Credit te ontvangen. Service Credits worden uiterlijk 60 dagen nadat om de Service Credit is verzocht toegepast.

5. UITSLUITINGEN

Tenzij anders gesteld, wordt er geen Onbeschikbare Tijd geacht te zijn opgetreden met betrekking op onbeschikbaarheid, schorsing of beëindiging van een of meer door PushBird aangeboden Diensten, of enige andere prestatieproblemen betreffende deze Diensten, die:

zijn veroorzaakt door factoren buiten PushBird's redelijkerwijze controle, inclusief, doch zonder beperking, overmacht, netwerk gerelateerde problemen, of Internettoegang of hieraan gerelateerde problemen buiten de macht van PushBird of zijn directe hosting onderaannemers (i.e. buiten het gedeelte van het netwerk waar PushBird de toegang en controle van onderhoudt over de PushBird Diensten);

resulterend uit enige acties of het ontbreken daarvan van de Klant of enige derde (anders dan de directe hosting onderaannemer van PushBird);

resulterend uit Applicaties, apparatuur, software of andere technologie en/of apparatuur van een derde, software of andere technologie (anders dan apparatuur van derden binnen de directe controle van PushBird); of

ontstaan uit de schorsing en beëindiging van het recht van de Klant om PushBird Diensten te gebruiken, door PushBird, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, (v) gepland onderhoud; of (vi) problemen gerelateerd met niet algemeen beschikbare functies of producten van PushBird (collectief, de "Uitsluitingen").

6. VERHAALSMOGELIJKHEDEN

Service Credits zijn de enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid voor onbeschikbaarheid of niet presteren van de door PushBird aangeboden Diensten of ander falen door ons om de PushBird Diensten te bieden.