Terms & Conditions

Last modified: June 27, 2018
1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van PushBird B.V., handelend onder de naam 'PushBird', kantoorhoudende aan de Sint Janssingel 92, 5211 DA te ’s-Hertogenbosch, Nederland. De volgende voorwaarden beschrijven onder welke veronderstellingen u ("Gebruiker") de aangeboden diensten op www.pushbird.com kunt gebruiken. Door uzelf aan te melden, accepteert u de volgende Algemene Voorwaarden. Indien u vragen heeft over de Algemene Voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

2. ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aangeboden diensten en in het kader van de aangeboden diensten gedane aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen PushBird en Gebruiker. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-, leverings- of andere voorwaarden van Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het invullen van het aanmeldformulier verklaart Gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden

3. DIENSTEN / TARIEVEN

Alle genoemde tarieven zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van een overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend, administratie en handelingskosten. PushBird kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Gebruiker gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. PushBird behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen zonder daarvoor verantwoording af te leggen. Indien tarieven gewijzigd worden staat dit te allen tijde op de website van PushBird vermeld bij de desbetreffende dienst. PushBird is niet aansprakelijk voor een kortstondige of langdurige onderbreking van de overdracht van gegevens aan de mobiele telefoon van de Gebruiker / ontvanger. PushBird garandeert uitdrukkelijk niet dat een Push-bericht altijd goed en tijdig zal worden ontvangen en garandeert niet de volledige en permanente beschikbaarheid van alle diensten. Alle door PushBird genoemde termijnen en data zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. PushBird is pas in verzuim nadat zij eerst schriftelijke in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is geboden. PushBird heeft het recht bepaalde werkzaamheden of diensten te laten verrichten door derden. Alle betalingen aan PushBird dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door PushBird aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Gebruiker is niet bevoegd enige (beweerdelijke) tegenvordering op PushBird te verrekenen met verzonden facturen. Indien Gebruiker in gebreke blijft bij de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker maakt op abonnementsbasis gebruik van de diensten van PushBird. Indien Gebruiker wenst de overeenkomst met PushBird te beëindigen dient dit te geschieden voor de aanvang van de maand waarin de overeenkomst beëindigd zal worden. Voor de beëindiging van de overeenkomst hanteert PushBird een termijn van 30 dagen.

4. VERPLICHTINGEN GEBRUIKER

Gebruiker zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internet gebruiker en verzender van push-berichten verwacht kan worden en is verplicht bij gebruik van de diensten van PushBird de toepasselijke wettelijke regels en de door PushBird vastgestelde regels in acht te nemen. Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van push-berichten verzonden door Gebruiker, klanten van Gebruiker of een derde partij op verzoek van Gebruiker. Gebruiker vrijwaart PushBird voor schade als gevolg van de inhoud van de verzonden push-berichten. Gebruiker zal geen berichten verzenden waarvan de inhoud of uiting daarvan de belangen van PushBird, van haar partners of van haar adverteerders schaadt of kan schaden. Gebruiker zal op geen enkele wijze gebruik maken van de diensten van PushBird voor uitingen welke; onrechtmatig, pornografisch, beledigend, racistisch, discriminerend, opruiend van aard zijn of enige illegale inhoud bevatten. PushBird is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of een overeenkomst te ontbinden, indien Gebruiker zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt. Voorts zijn PushBird en Gebruiker bevoegd een overeenkomst tot levering van de diensten te (doen) ontbinden indien de andere partij surseance van betaling of faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Indien Gebruiker op het moment van de ontbinding en/of opzegging reeds prestaties ter uitvoering van de diensten heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die PushBird vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de diensten heeft verricht worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Onverminderd haar overige rechten is PushBird, onder meer gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:

Gebruiker tekort komt in de nakoming van zijn/haar verplichtingen dan wel in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt;

Het medium van de Gebruiker naar oordeel van PushBird in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn; en/of PushBird hiervan op één of andere wijze schade zou kunnen ondervinden;

PushBird heeft het recht de registratie van een geregistreerde Gebruiker te beëindigen indien deze gedurende een aaneengesloten periode van zes (6) maanden geen gebruik heeft gemaakt van de diensten van PushBird. Eventueel resterende credits zullen verwijderd worden. Klachten over de in het kader van geleverde en/of verrichtte diensten, dienen door de Gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking te worden gemeld aan PushBird. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PushBird in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal PushBird de dienstverlening alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor de Gebruiker aantoonbaar overbodig is geworden. Dit laatste dient door de Gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Gebruiker is het niet toegestaan diensten van PushBird te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud; het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

misleiding van derden;

misbruik maken van de teksten, het logo, of informatie van PushBird;

het aanbieden van niet eigen producten of diensten zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar;

het aanbieden van producten of diensten die volgens de Nederlandse wetgeving niet legaal zijn.

Indien Gebruiker in strijd met het gestelde in dit artikel handelt, heeft PushBird het recht om de overeenkomst met Gebruiker met onmiddellijke ingang te ontbinden en een onmiddellijk opeisbare boete in rekening te brengen van € 5.000 per gebeurtenis. Deze boete laat onverlet het recht van PushBird een hogere schadevergoeding ter zake te vorderen. Alle schade aan PushBird of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel kan op Gebruiker worden verhaald.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

Gebruiker is de door PushBird vastgestelde vergoeding voor het door Gebruiker gekozen pakket én de door PushBird vastgestelde vergoeding per subscriber verschuldigd. De vergoeding per subscriber zal worden berekend over een batch van 500 subscribers. Terugrekening naar exacte aantal subscribers is hierbij niet mogelijk. Betaling, indien van toepassing vermeerderd met BTW, zal plaatsvinden op de door Gebruiker gekozen wijze. PushBird is gerechtigd de door haar vastgestelde vergoeding per pakket én per subscriber te wijzigen. Indien Gebruiker een wijziging in de vergoeding en/of kosten niet wenst te accepteren, kan Gebruiker de overeenkomst opzeggen. PushBird werk op basis van facturatie (achterafbetaling). Gebruiker zal achteraf een rekening ontvangen voor de afgenomen diensten welke middels automatische incasso (SEPA machtiging) of creditcard voldaan zal worden. Indien gebruiker op een andere wijze wenst te betalen kan dit alleen vooraf en voor een contractperiode van ten minste 12 maanden geschieden. Betaling in maandelijkse termijnen of betaling achteraf is hierbij niet mogelijk. Wanneer Gebruiker niet kiest voor automatische incasso of betaling achteraf kan het reeds betaalde pakket niet zonder meer omgezet worden in een ander pakket en dient het andere pakket in zijn volledigheid betaald te worden bovenop het reeds betaalde pakket. Bij het overstappen naar een goedkoper pakket is restitutie niet mogelijk. Aan Service Credits van Gebruiker kunnen geen rechten worden ontleend. Eventueel resterende Service Credits bij het eindigen van de overeenkomst zullen als gevolg van de beëindiging vervallen, zulks zonder dat PushBird verplicht zal zijn tot enige restitutie.

6. ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID

PushBird is nimmer aansprakelijk voor schade die Gebruiker lijdt door tekortkomingen van PushBird bij de uitvoering van de overeenkomst, tenzij zodanige schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PushBird. Indien PushBird aansprakelijk mocht zijn voor welke schade dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is geregeld. Buiten de gevallen genoemd in dit artikel rust op PushBird geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. De totale aansprakelijkheid van PushBird wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de dienst bedongen prijs of vergoeding over een periode van maximaal zes (6) maanden, met een maximum van 1.000 euro. PushBird is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder tevens gevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens of data, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. PushBird spant zich in voor het veilig overbrengen van gegevens van Gebruiker. PushBird garandeert evenwel niet de volledige veiligheid van zodanige gegevens en Gebruiker handelt te dien aanzien op eigen risico. Gebruiker vrijwaart PushBird voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door Gebruiker verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van een dienst worden gebruikt c.q. door Gebruiker ter beschikking zijn gesteld. Gebruiker vrijwaart PushBird tevens voor overige eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de diensten schade lijden en welke aan Gebruiker toerekenbaar zijn.

7. PRIVACY

PushBird zal geen gegevens van Gebruiker gebruiken voor andere doeleinden dan de levering van de aangeboden diensten. PushBird openbaart geen persoonlijke informatie van Gebruikers, als daarvoor niet uitdrukkelijke instemming is verleend of in de bijzondere omstandigheid dat deze informatie voor juridische doeleinden benodigd zijn. Gegevens van Gebruiker worden nooit zonder toestemming doorverkocht aan derden. PushBird zal de toepasselijke Nederlandse regelgeving ten aanzien van privacy naleven. In het geval daartoe een wettelijke verplichting bestaat zal PushBird gegevens van Gebruiker aan derden verstrekken. De informatie in het bereik van PushBird is met een wachtwoord beveiligd, zodat alleen u toegang tot Gebruiker’s persoonlijke informatie en accountgegevens heeft. De door PushBird aan Gebruiker verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en dienen geheim gehouden te worden. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor misbruik van de gebruikersnaam en/of wachtwoord en zal PushBird van ieder verlies, diefstal en/of misbruik onmiddellijk in kennis stellen. PushBird neemt verscheidende maatregelen om haar en de data van Gebruiker zo veilig mogelijk te houden, maar kan de veiligheid daarvan niet volledig garanderen. De maatregelen die PushBird in dat kader neemt omvatten mede (maar niet uitsluitend):

  1. Tijdsbeperkte toegang voor gevoelige onderdelen
  2. Beperking van het aantal inlogpogingen
  3. Two-factor authenticatie voor gevoelige onderdelen
  4. Medewerker toegang tot data op need-to-know basis
  5. Uitgebreide logging & monitoring (intern & extern)
  6. Uitbestedingsbeleid met geheimhoudingsverklaring
  7. Dataretentie beleid
8. OVERIGE

Indien de overeenkomst, om welke reden dan ook, is beëindigd is PushBird gerechtigd om de toegang van de Gebruiker tot zijn/haar account te blokkeren.

9. NEDERLANDS RECHT

Op elke door PushBird gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, waarbij alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met verplichtingen die resulteren uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechter te ’s-Hertogenbosch.